Redactiestatuut voor MSweb en MSkidsweb alsmede het blad MenSen van de MS Vereniging Nederland

1. Uitgangspunten

1.1 Dit redactiestatuut beoogt te waarborgen dat de gedrukte en digitale informatie- en communicatiemedia MenSen en MSweb (verder te noemen ‘media’) van de organisatie die de MSVN en MSweb samen vormen (verder te noemen ‘organisatie’) alle normen inzake journalistieke beroepsethiek en kwaliteit naleven en dat de leidinggevenden van de organisatie dit respecteren.

1.2 De media hebben tot doel te voorzien in heldere en objectieve berichtgeving, achtergrondinformatie en andere wetenswaardigheden over de ziekte multiple sclerose en soortgelijke ziekten, alsmede over de eigen organisatie, en het bevorderen van de communicatie met en tussen alle mensen die behoren tot de doelgroep.

1.3 Tot de doelgroep van de media zijn te rekenen alle mensen die lijden aan multiple sclerose en soortgelijke ziekten en alle overige mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rondom die ziekten. Een en ander in overeenstemming met de statuten van de organisatie.

1.4 Voor enkele termen in dit statuut gelden de volgende definities:
uitgever = de organisatie in het bijzonder haar bestuur, als regel vertegenwoordigd door de door hen benoemde directies;
media (enkelvoud medium) = de gedrukte en digitale informatie- en communicatiemiddelen van de organisatie;
redactie (waaronder ook te verstaan een redactieraad) = de bedenkers, vervaardigers en bewerkers van de inhoud van publicaties in of op een medium;
hoofdredacteur = het lid van de redactie dat de formele leiding heeft van een medium;
eindredacteur is= de coördinator van het daadwerkelijk tot stand brengen van de inhoud van publicaties in of op een medium, onder de formele leiding van de hoofdredacteur van dat medium;
medewerker = een persoon in dienst van de organisatie, niet zijnde lid van de redactie.

2. Werkwijze

2.1 De uitgever bepaalt de eigenschappen en functies van de media en voorziet op basis van tevoren overlegde en goedgekeurde jaarplannen en jaarbegrotingen in de financiering.

2.2 Alleen de uitgever is bevoegd hiertoe contracten af te sluiten met derden. De uitgever kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hiertoe aan bepaalde medewerkers of leden van de redactie door middel van een afzonderlijke regeling en binnen tevoren vastgestelde grenzen volmacht verstrekken.

2.3 Elke redactie heeft meerdere leden met diverse kwaliteiten die van belang zijn voor het samenstellen en onderhouden van het medium. Het streven is elke redactie overwegend te laten bestaan uit mensen die zelf MS hebben.

2.4 De hoofdredacteur is formeel eindverantwoordelijk voor de inhoud van het medium en de besteding van de terbeschikkinggestelde gelden, legt hierover desgevraagd verantwoording af aan de uitgever en bewaakt hierbij de redactionele onafhankelijkheid.

2.5 a. De uitgever benoemt de hoofdredacteur, op voordracht van de redactie. Als het gaat om een functie die wordt gecombineerd met een andere in de organisatie moet hiervoor een regeling worden getroffen. b. De uitgever benoemt de redactieleden op voordracht van de hoofdredacteur. De hoofdredacteur raadpleegt voor de voordracht van een redactielid de al aanwezige redactieleden.

2.6 Elke redactie vervaardigt zelfstandig de journalistieke inhoud van het haar door de uitgever toevertrouwde medium en is tevens verantwoordelijk voor de vorm. De redactie kan ruimte bieden aan bijdragen van derden mits die invulling voldoet aan eisen van kwaliteit en actualiteit en de auteur herkenbaar is.

2.7 Anonieme bronnen worden alleen gebruikt als het algemeen belang dat vraagt en als er meerdere bronnen zijn.

2.8 Niets van de inhoud van een medium mag in strijd zijn met wet- en regelgeving. In dit kader is plagiaat niet toegestaan.

2.9 Elke redactie werkt volgens journalistieke beginselen, waartoe ook behoort het beginsel van hoor en wederhoor, met inachtneming van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie zonder directe beïnvloeding van buitenaf. Opiniërende artikelen dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

2.10 De hoofdredacteur bepaalt de inhoud van het medium en wijst voor de daadwerkelijke invulling een of meerdere eindredacteuren aan. In alle gevallen dat de hoofdredacteur weet of kan vermoeden dat een publicatie invloed kan hebben op de bovenliggende organisatie, pleegt de hoofdredacteur vooraf overleg met de uitgever. De eindredacteur is bevoegd wijzigingen aan te brengen in een product dat door een redacteur is aangeleverd, maar alleen na die redacteur te hebben geraadpleegd.

2.11 Ter verlichting van haar taak kan elke redactie met behoud van de eigen verantwoordelijkheden en binnen tevoren gemaakte afspraken een beroep doen op medewerkers van de eigen organisatie en zo nodig van externe medewerkers, het laatste met inachtneming van artikel 2.2.


3. Commercieel gebruik media

3.1 Voorzover de organisatie haar media commercieel wil gebruiken, dat wil zeggen ter financiering van de eigen organisatie, dient daarbij te worden gelet op de bepalingen in dit redactiestatuut die de onafhankelijkheid van de media moeten waarborgen. In verband daarmee handelt de organisatie conform een afzonderlijke door het bestuur vastgelegde regeling, die mede rekening houdt met de bepalingen in dit redactiestatuut.

3.2 Advertenties hebben per definitie op zichzelf niets uitstaande met door de redactie gehuldigde opvattingen en dienen als zodanig goed herkenbaar te zijn.

4. Uitwerking redactionele doelstellingen

4.1 Elke redactie tracht haar doelstellingen te bereiken op basis van een jaarplan. Daarbij dienen aantoonbaar de doelstellingen van de organisatie als uitgangspunt.

4.2 Elke redactie streeft ernaar met haar jaarplan te voorzien in een optimale verdeling van de aandacht voor medische zaken en onderzoek, alternatieve zorg, wet en recht, de inbreng en bemoeienis van politiek en overheid, werk, wonen, reguliere zorg, hulpmiddelen, boeken/tijdschriften/Internetsites, alsmede sociaal-psychologische [human-interest], economische en recreatieve onderwerpen .

4.3 Elke redactie selecteert en produceert zelfstandig, onafhankelijk van de mening van de uitgever en van andere groepen of personen.

4.4 De redactie vergadert tenminste éénmaal per kwartaal en verder voor zoveel zij dat nuttig of noodzakelijk acht, eventueel telefonisch. De hoofdredacteur zit die vergaderingen als regel voor. De redactie beslist tijdens haar vergadering over de inhoud en samenstelling van het medium.

4.5 De redactie maakt in of op haar medium gebruik van algemeen begrijpelijk Nederlands volgens de officiële spelling van de laatste editie van het zogenoemde Groene Boekje.

4.6 Elke redactie houdt er rekening mee dat een door de uitgever jaarlijks vast te stellen deel van de ruimte van het medium, met een maximum van 15% van het totaal, vrij en geheel ter eigen invulling ter beschikking staat voor mededelingen over de eigen organisatie. Ook daarbij moet worden gelet op de bepalingen in dit redactiestatuut. In overleg met de hoofdredacteur kan hiervoor extra ruimte worden gemaakt.

4.7 Elke redactie houdt er rekening mee dat een door de uitgever jaarlijks vast te stellen deel van de ruimte van het medium, met een maximum van 15% van het totaal, vrij ter beschikking staat voor advertenties. Ook daarbij moet worden gelet op de bepalingen in dit redactiestatuut, met name die van de in hoofdstuk 3 genoemde regeling. In overleg met de hoofdredacteur kan hiervoor extra ruimte worden gemaakt.

4.8 Elke redactie draagt er zorg voor dat de uitgever tijdig op de hoogte kan zijn van de inhoud van het medium en veranderingen daarin.

4.9 Naast de hoofdredacteur is alleen de uitgever gerechtigd beslissingen over het medium te nemen, dit steeds na overleg met de redactie.

5. Overige afspraken, wijzigingen en conflicten

5.1 De uitgever en de hoofdredacteuren hebben het recht, volgens een tevoren op te stellen regeling, een – medische – adviesraad in te stellen voor de eigen media met als hoofdtaken:

– Het op enige afstand bewaken van de publiciteit door de media;

– hierover niet alleen periodiek een oordeel te geven maar zo mogelijk ook initiatieven te nemen ter bevordering van publicaties,

– een en ander in eerste aanleg in overleg met daartoe aangewezen redactieleden.

Dit nadrukkelijk met handhaving van de in het redactiestatuut vastgelegde uitgangspunten, in het bijzonder waar het gaat om redactionele onafhankelijkheid en het werken volgens journalistieke beginselen.

5.2 Elke redactie heeft het recht een ombudsman aan te wijzen voor het – door wie ook gewenst – onderzoeken, evalueren en beoordelen van de berichtgeving van het medium. De ombudsman kan suggesties geven voor correcties of verbeteringen. Voor de aanwijzing en aanstelling van een ombudsman treffen de uitgever en de hoofdredacteur te voren een afzonderlijke regeling, die mede rekening houdt met de bepalingen in dit redactiestatuut.

5.3 Wijziging van de omvang, vorm en frequentie van een medium is vooraf onderwerp van overleg tussen de uitgever en de hoofdredacteur.

5.4 Wijziging van dit Redactiestatuut kan alleen tot stand komen in overleg tussen de uitgever en de redacties.

5.5 Bij eventuele onenigheid of onduidelijkheid over de uitleg en toepassing van dit Redactiestatuut en bij conflicten waarbij een medium is betrokken beslist de uitgever, steeds alle partijen gehoord en zo mogelijk na advisering door de ombudsman van de redactie.

Aldus akkoord bevonden in de bestuursvergadering van de MSVN dd 12 februari 2013 en ondertekend door de voorzitter MSVN en hoofdredacteur MSweb.

Gepubliceerd op MSweb: 15-02-2013