Inleiding

Logo MSweb MSweb is een Nederlandstalige website met als doel het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over MS en het faciliteren en stimuleren van lotgenotencontact. De website MSweb is begin maart 1999 voor het eerst de lucht ingegaan. Vanaf 7 februari 2001 zijn de activiteiten van MSweb ondergebracht in Stichting Vrienden MSweb (MSweb). Per 1-1-2022 is deze stichting opgeheven en valt MSweb onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van MS Vereniging Nederland

In 2005 heeft MSweb een broertje/zusje gekregen: MSkidsweb.

Op 15 november 2011 is een Memo of Understanding tot stand gekomen tussen MS Vereniging Nederland en Stichting Vrienden MSweb (MSweb). Hierin spreken de beide organisaties de intentie uit, met gebruikmaking van elkaars sterke punten, de reeds bestaande samenwerking verder uit te bouwen op onder meer de volgende – niet uitputtend bedoelde – terreinen:

  • virtueel en lijfelijk lotgenotencontact;
  • verbeteren nieuwsvoorziening door middel van vervlechting van informatieve producten;
  • deelname aan elkaars besturen ofwel uitwisseling bestuursleden;
  • uitwisseling van expertise van vrijwilligers op diverse terreinen;
  • coördinatie advisering op diverse – met name medische – onderzoeksterreinen rondom MS;
  • vervlechting van medische informatievoorziening;
  • exploreren van de werving van nieuwe financiële middelen teneinde nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien.

Het bestuur van MSweb is destijds ook toegetreden tot het bestuur van de MSVN. MSweb wordt sinds 2013 door MS Vereniging Nederland gesubsidieerd.

Het doel van MSweb

MSweb heeft tot doel ‘de belangen van mensen met MS en degenen die direct bij hen zijn betrokken te bevorderen’. Dat doel tracht zij te bereiken door het oprichten en instandhouding van websites of vergelijkbare communicatiemiddelen met als oogmerk:

  • het Internet toegankelijk maken voor mensen met MS en hen te stimuleren om aan Internet deel te nemen en/of mee te werken aan MSweb;
  • mogelijkheden scheppen via Internet voor het leggen van contacten tussen lotgenoten;
  • betrouwbare informatie verstrekken over ziekte en behandeling.

MSweb én MSKidsweb (hierna te noemen MSweb) bieden de mogelijkheid aan mensen met MS, hun partners en (klein-) kinderen om op allerlei manieren aan MSweb deel te nemen. Dat kan door het schrijven van nieuwsberichten, columns, dagboeken, losse verhalen en artikelen voor het digitale tijdschrift MSzien. Door antwoorden te geven/schrijven op vragen in het Gastenboek of op het Forum. Door ‘host’ te zijn op het Forum of van de Emailgroep voor partners of door zelf te schrijven op het Forum of de mailgroep.

MSweb hanteert de kernbeginselen van een onafhankelijk journalistiek medium en opereert op basis van een redactiestatuut, dat te vinden is op de website. De redactie is verantwoordelijk voor alle producties en diensten, ook als deze door derden aan de redactie worden geleverd. Zij voert haar taak uit zonder beïnvloeding van buitenaf en dit volgens journalistieke beginselen en op basis van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie. MSweb heeft geen winstoogmerk.

Projecten van MSweb

De belangrijkste projecten van MSweb zijn de websites MSweb.nl en MSkidsweb.nl.

MSweb is de moedersite, MSkidsweb ‘het kind’ want oorspronkelijk opgericht om kinderen die een ouder met MS hebben te informeren over de ziekte. In de loop der jaren is daar informatie voor en over kinderen met MS bijgekomen. Sinds 2002 is aan MSweb.nl het digitale magazine MSzien gekoppeld, dat viermaal per jaar verschijnt.