Interferon-β lijkt bij mensen met de schubvorm van MS de toename van invaliditeit niet te remmen.

Interferon-β wordt op grote schaal voorgeschreven bij MS als medicijn ter voorkoming van schubs. Maar een remmend effect op de voortgang van de langzaam verergerende invaliditeit is niet met zekerheid aangetoond.

Het doel van het onderzoek was om te kijken naar het verband tussen de voorgeschreven interferon-β en de mate van invaliditeit bij mensen met de schubvorm van MS.

Een onderzoeksteam uit het Canadese Vancouver deed een retrospectief cohorten-onderzoek waarbij zij de gegevens over het tijdvak 1985-2008 vergeleken van een groep van 868 mensen die interferon-β kregen met een groep van 829 mensen uit hetzelfde tijdvak die niet behandeld werden. Ook betrok het team in zijn vergelijking een historische groep van 959 mensen die niet behandeld was uit een vroeger tijdvak. Alle mensen hadden de schubvorm van MS.

De onderzoekers keken naar de tijd die was verlopen tussen het moment waarop iemand met MS geschikt was bevonden voor behandeling met interferon-β en het moment waarop die persoon een EDSS-score van 6 bereikte (stok of kruk nodig om 100m te kunnen lopen), waarbij die score in de volgende 150 dagen niet meer verbeterde. Met behulp van een statistisch model corrigeerde het team voor de invloed van diverse andere factoren op de gemeten tijd.

Nadat de onderzoekers de uitkomsten voor sekse, leeftijd, duur van de ziekte en EDSS hadden gecorrigeerd concludeerden ze dat behandeling met interferon-β geen invloed van betekenis had op het risico een EDSS van 6 te bereiken en ook niet op de tijd die daarvoor nodig was.

De onderzoekers corrigeerden de uitkomsten verder op het bestaan van andere ziektes naast de MS (co-morbiditeit), en op sociaal-economische achtergrond. Ook dan vonden de onderzoekers geen verschillen van betekenis. Verdere correctie op propensiteitsscores ( bijkomende factoren die verschil maakten tussen de groepen) was evenmin een statistisch verschil tussen de groepen aantoonbaar.

De onderzoekers concludeerden dan ook dat interferon-β bij mensen met de schubvorm van MS geen remmende werking had op de toename van invaliditeit.

Bron: Shirani A, Zhao Y, Karim ME, Evans C, Kingwell E, van der Kop ML, Oger J, Gustafson P, Petkau J, Tremlett H.
Division of Neurology and Brain Research Centre, Department of Medicine and Vancouver Coastal Health Research Institute, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
JAMA : The Journal of the American Medical Association 2012 Jul 18;308(3):247-56.