Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

In de zorg gaat veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet en voor langdurige zorg wordt een nieuwe wet gemaakt. Dit alles roept veel vragen op. Vooral bij mensen die nu AWBZ-zorg krijgen. Raak ik mijn begeleiding kwijt? Kan ik mijn thuiszorg houden? Moet ik voor hulp bij mijn buren aankloppen?

 

extra-140825-Hoedezorgwetgevingverandert1Veel is nog onduidelijk. Dit artikel zet de veranderingen op een rij, gebaseerd op wat begin augustus 2014 bekend is. De zorg in

Nederland gaat geregeld worden via vier wetten:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet.

Voor de uitvoering van deze wetten worden het Zorgkantoor, de gemeente en de zorgverzekeraar verantwoordelijk. De AWBZ verdwijnt.

VOOR WIE?

Wmo 2015
De Wmo is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. De Wmo 2015 regelt:
– individuele begeleiding of ondersteuning voor volwassenen (bij dagelijkse levensverrichtingen en voeren van een gestructureerd huishouden),
– begeleiding of ondersteuning in groepsverband (dagbesteding),
– kortdurend verblijf (logeren),
– huishoudelijke hulp (voor mensen die dat echt nodig hebben en dat niet zelf (financieel) kunnen regelen),
– mobiliteitsvoorzieningen en woningaanpassingen.

Uitvoerder/loket is de gemeente.

Zorgverzekeringswet
Zorgverzekeringswet is er voor iedereen die medische en verpleegkundige zorg nodig heeft, ook de intensieve kindzorg. Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren.

Uitvoerder/loket is de Zorgverzekeraar (basisverzekering, vrij van eigen risico).

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor iedereen die blijvende behoefte heeft aan 24-uurs zorg, incl. kinderen met een intensieve levenslange zorgvraag. De huidige zorgzwaartepakketten blijven in grote lijnen bestaan. De Wlz regelt verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging, behandeling, vervoer naar begeleiding of behandeling, woningaanpassing voor kinderen jonger dan 18 jaar, huishoudelijke hulp geregeld door instelling, middelen voor mobiliteit die niet langer onder de Wmo vallen (iemand met een Wlz-indicatie maakt eigenlijk geen gebruik van de Wmo, behalve als het gaat om sociaal vervoer (regiotaxi) en mantelzorgondersteuning).
Ook met een Wlz-indicatie kan iemand ervoor kiezen thuis te blijven wonen. Dat kan met een ‘Volledig pakket thuis’ (VOPT) of een PGB. De Wlz is nog in de maak. Zowel de Eerste als Tweede Kamer moeten de wet nog goedkeuren.

Uitvoerder/loket: zorgkantoor.

Jeugdwet
De Jeugdwet is voor iedereen onder de 18 jaar die begeleiding of ondersteuning nodig heeft bij het opgroeien of bij de opvoeding. Uitgezonderd kinderen en jongeren die intensieve zorg nodig hebben en kinderen die levenslang permanent toezicht nodig hebben. Intensieve kindzorg valt onder de Zvw, permanent toezicht onder de Wlz.

Uitvoerder/loket is de gemeente.

VANAF WANNEER?
Het kabinet streeft ernaar alle vier de wetten tegelijk in te laten gaan op 1 januari 2015. Voor de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet gaat dat ook lukken. Voor de Wlz is dat onzeker. Staatssecretaris Van Rijn hoopt dat de Eerste Kamer voor 1 november de Wlz heeft aangenomen. Als het niet lukt om de Wlz op tijd door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen, dan wordt de AWBZ vanaf 1 januari 2015 in afgeslankte vorm voortgezet en gaan mensen later over naar de Wlz, waarschijnlijk 1 januari 2016.

OVERGANGSJAAR 2015
Voor mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt tot na 1 januari 2016 is overgangsrecht gemaakt. Het overgangsrecht geldt voor 2015, het overgangsjaar. Het overgangsrecht is met name voor mensen die nu een AWBZ-indicatie voor zorg en ondersteuning thuis hebben.

WAT BETEKENT DIT VOOR?

extra-140825-Hoedezorgwetgevingverandert2Heb je een AWBZ-indicatie voor zorg en ondersteuning thuis? (extramuraal)
Heb je een AWBZ-indicatie voor zorg of ondersteuning die doorloopt in 2015, dan gaat er in 2015 al veel veranderen. Per 1 januari 2015 ga je over naar de gemeente (Wmo of Jeugdzorg) en krijg je te maken met het overgangsrecht en een vervangend aanbod van de gemeente.

Vervangend aanbod van de gemeenten
In het overgangsrecht is vastgelegd dat je in 2015 recht houdt op de zorg en ondersteuning die in je huidige indicatie staat. Dat betekent overigens niet dat er niets verandert. Het is namelijk de gemeente die vanaf 1 januari 2016 je zorg gaat financieren. In het overgangsrecht staat dat de gemeente die zorg en ondersteuning onder dezelfde condities moet leveren als in de AWBZ. Je houdt dus recht op een vergelijkbaar aanbod maar de zorg hoeft niet door dezelfde aanbieder geleverd te worden. Het hoeft ook niet op dezelfde manier te worden gegeven. De gemeente kan afspraken maken over een vervangend ondersteuningsaanbod gedurende de overgangsperiode.

Het overgangsrecht geldt niet meer vanaf 2016. Als je huidige indicatie voor zorg en ondersteuning ook na 2016 geldig is, dan moet de gemeente in ieder geval vóór 1 januari 2016 je zorg- en ondersteuningsvraag in beeld hebben gebracht en samen een arrangement hebben opgesteld. Een arrangement kan bestaan uit algemene voorzieningen (Wmo/Jeugdwet) of individueel maatwerk (Wmo/Jeugdwet), maar ook uit inzet van mantelzorgers of vrijwilligers (Welzijn).

Gemeenten gaan de Jeugdwet en de Wmo zelf inrichten. Als je wilt weten hoe jouw gemeente het gaat regelen, neem dan contact op met het wmo-loket of sociaal wijkteam in je gemeente.

Betaal je nu eigen bijdrage?
Betaal je eigen bijdrage voor de AWBZ, dan blijf je die ook in het overgangsjaar betalen. De opbrengsten daarvan gaan naar de gemeente.

Heb je nu een Pgb?
Het overgangsrecht geldt ook voor mensen die zorg inkopen met een Pgb. Heb je nu een Pgb met een geldige indicatie in 2015 voor AWBZ-zorg, dan behoud je het recht op hetzelfde Pgb als in 2015. Je kunt daarmee ook in 2015 je eigen zorg en ondersteuning inkopen. Ga je over naar de Wmo of Jeugdzorg dan verstrekt de gemeente je Pgb (je ontvangt het geld niet op je rekening; het Pgb wordt via de SVB uitbetaald aan de zorgverleners waarmee je een contract hebt). Gaat het om persoonlijke verzorging en/of verpleging dan krijg je het Pgb uit de Zvw.

Heb je nu een AWBZ-indicatie voor verblijf? (intramuraal)
Heb je een AWBZ-indicatie voor verblijf die langer geldig is dan 1 januari 2016 en woon je nu in een instelling, dan houd je het recht om in de instelling te blijven wonen. Je gaat dan over naar de Wlz. Als de Wlz niet op 1 januari 2015 in gaat, dan blijf je in de afgeslankte AWBZ en verandert er niets.
Loopt je indicatie voor verblijf af in 2015, dan krijg je – ook in de afgeslankte AWBZ – te maken met de nieuwe indicatieregels. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat op in een nieuwe, meer persoonlijke manier van indiceren. Daarbij wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Heb je nu een Wmo-voorziening voor hulp thuis?
Voor mensen die nu een Wmo-voorziening hebben voor hulp en ondersteuning thuis, kan er ook het een en ander veranderen. Veel gemeenten zijn bezig om de huishoudelijke verzorging anders in te richten. Op dit moment sturen sommige gemeenten al een vooraankondiging dat de huishoudelijke verzorging een algemene voorziening wordt. Gevolg van een algemene voorziening is dat mensen deze zelf volledig moeten betalen. Mensen die dit echt niet kunnen betalen kunnen alleen een tegemoetkoming krijgen via bijvoorbeeld de bijzondere bijstand.
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris 75 miljoen extra toegezegd in de vorm van Huishoudelijke hulp-toeslag. Informeer bij je gemeente of je hier gebruik van kunt maken.

MEER INFORMATIE:

extra-140825-Hoedezorgwetgevingverandert3Met vragen en klachten kun je terecht bij het Meldpunt van Ieder(in) of het Juridisch Steunpunt Regelrecht.
Zie verder de Pagina Zorg op de website van Ieder(in): www.iederin.nl
Het programma ‘Zorg verandert’ organiseert provinciale bijeenkomsten: www.zorgverandert.nl
Verenigingen van budgethouders Per Saldo en Naar-Keuze geven informatie over het Pgb: www.pgb.nl en www.naar-keuze.nl

Vanaf augustus gaat staatssecretaris Van Rijn alle burgers in Nederland infomeren over de veranderingen in de zorg. Hij gaat dat doen via advertenties in kranten en met spotjes op radio en tv. Vanaf 1 september kun je op de website van de Rijksoverheid www.hoeverandertmijnzorg.nl aan de hand van je huidige indicatie nagaan of je wel of niet recht houdt op dezelfde zorg en ondersteuning, en zo ja, naar welke nieuwe regeling (en dus ook naar welk loket) je overgaat: de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw of de Wlz/afgeslankte AWBZ.

Veel gemeenten zijn nog bezig met het uitwerken van de regelingen. Gemeenteraden moeten voor 1 november hun nieuwe verordeningen voor de Wmo en Jeugwet hebben goedgekeurd. Pas dan is definitief duidelijk hoe een gemeente een en ander gaat regelen.

De zorgverzekeraars gaan per regio één verzekering aanwijzen voor het beantwoorden van vragen over AWBZ-zorg die over gaat naar de zorgverzekering.

Auteur Margreet Jonge Poerink, in samenwerking met Dorien Kloosterman. 

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Ieder(in): www.iederin.nl, alwaar enkele praktijkvoorbeelden zijn te lezen.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.