Medische keuringsregels rijbewijs gaan veranderen

De kans is groot dat de keuringsregels voor een rijbewijs eind 2023 veranderen. Mensen met MS zullen dan mogelijk met minder artsen en lagere kosten te maken krijgen. 

Medische keuringsregels rijbewijs gaan veranderenLeden van de Tweede Kamer gaan over dit onderwerp op dinsdag 6 december 2022 in een commissievergadering overleggen met minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat, I&W).

Aan de orde komt een brief die de minister 8 juli 2022 heeft geschreven aan de Tweede Kamer. Hierin staat dat uit onderzoek en overleg met vele betrokkenen is gebleken dat een aantal regels die het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hanteert anders moet. In dit kader zijn onder andere 7000 burgers geconsulteerd, naast organisaties van artsen, patiënten en ouderen.

De gedachten gaan nu onder meer uit naar:

  • invoering van een wettelijke verplichting om zich bij het CBR te melden met een gezondheidsverklaring zodra de diagnose bekend is van een zogeheten ‘risicovolle aandoening’ voor de verkeersveiligheid. Het ministerie komt nog met een uitwerking van dit idee, maar op basis van de huidige regeling lijkt het waarschijnlijk dat neurologische aandoeningen als MS bij die risicovolle aandoeningen gaan horen;
  • mogelijkheden tot afschaffen van de medische herkeuring voor mensen met een ‘stabiele aandoening’. Dit ter uitvoering van de in 2021 aangenomen motie van het CDA-kamerlid Jaco Geurts en zijn SGP-collega Chris Stoffer. Mogelijk dat het ook van belang kan zijn voor mensen met stabiele MS. Op de voorlopige lijst van ziektes en aandoeningen die daarvoor in aanmerking komen, staat op dit moment overigens MS niet afzonderlijk genoemd;
  • het vereenvoudigen van de procedure als iemand 75 jaar wordt. Iedereen, dus niet alleen mensen met een ziekte, zal dan op een simpele manier moeten worden gescreend op kennisvermogen, motoriek en zien. En soms, niet altijd, is vervolgens een onderzoek nodig door een medisch specialist. De verwachting is dat de nieuwe procedure goedkoper wordt dan de huidige;
  • een voorlichtingscampagne om mensen ervan bewust te maken dat ziekte en aandoeningen of medicijngebruik van invloed kunnen zijn op de rijgeschiktheid.

In een aparte ‘knelpuntenbrief’ van 4 oktober 2022 schrijft minister Harbers onder meer nog dat het CBR samen met de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) beziet of er iets te doen valt aan de artsentarieven bij de rijbewijskeuring. Daarnaast is er ook overleg met de Gezondheidsraad (VWS) over aanpassingen in de regelingseisen. De minister schrijft verder ervan uit te gaan dat in 2025 op basis van afspraken in de Europese Unie opnieuw een vernieuwing van de regels nodig zal zijn.

MS

Zoals op MSweb is beschreven in MSzien 2022.3 (https://msweb.nl/magazine/ms-zien-2022-3/gezondheidsverklaring-cbr-invullen-of-niet/ ) bestaat er nu voor rijbewijshouders geen plicht om het CBR te informeren als er iets verandert in de eigen gezondheid. Maar mensen met MS moeten er wel rekening mee houden dat formeel geldt dat zij tijdens een schub geen auto mogen besturen.

Wie als MS-patiënt bij het CBR voor de zekerheid een gezondheidsverklaring inlevert met de vermelding van de ziekte, zal volgens de huidige praktijk om de vijf jaar moeten aantonen nog steeds rijgeschikt te zijn. Daaraan is onder meer een medische keuring gekoppeld.

Bij verlenging van het rijbewijs vanaf het 75e jaar valt aan een medische verklaring sowieso niet te ontkomen en dus ook niet aan een medische toets. Alleen is dat voor iemand met MS aanzienlijk omslachtiger en duurder dan voor anderen (zie: https://msweb.nl/actueel/nieuws/andere-keuringsregels-rijbewijs-nodig-voor-mensen-met-ms/ ) . De extra kosten kunnen al gauw vele honderden euro’s bedragen, zo blijkt. De nieuwe regels zouden dat kunnen beperken.

Idee geschrapt

Onder druk van artsenorganisaties heeft het ministerie van I&W het idee geschrapt om tegelijk met de nieuwe regels een meldplicht in te voeren voor medische behandelaars. Dit idee hield onder meer in artsen aan het CBR een melding te laten doen als zij een patiënt hadden die naar hun oordeel niet meer rijgeschikt zou zijn. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben namens 65.000 artsen duidelijk gemaakt dat dit in strijd is met de vertrouwensrelatie die ze hebben met hun patiënten.

Wel hebben ze verklaard bereid te zijn algemene informatie te willen geven, zowel aan de overheid als aan hun patiënten. In de praktijk kan dit erop neerkomen dat de huisarts een patiënt gaat adviseren contact op te nemen met het CBR.

Bronnen

https://open.overheid.nl/repository/ronl-583becaa83764f8d849813889c7c31254be5b214/1/pdf/uitkomst-optimalisatietraject-stelsel-medische-rijgeschiktheid.pdf

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A04412

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-922.html

https://open.overheid.nl/repository/ronl-6eca1ec28d31e07af33ddbfe960fe6090943ff83/1/pdf/knelpuntenbrief-cbr.pdf

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/geen-meldplicht-voor-artsen-over-rijgeschiktheid-patienten.htm

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *