Ook ‘mensen met beperking’ in coalitieakkoord

Het nieuwe coalitieakkoord van de parlementaire combinatie VVD/D66/CDA/CU onderkent de bijzondere problematiek voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Al worden ze in het akkoord niet zo geduid maar vallen ze onder de beschrijving ‘mensen met een beperking’ . In deze categorie vallen naar mag worden aangenomen ook mensen met MS.

Zo staan in het coalitieakkoord, dat moet leiden tot de nieuwe regering Rutte -IV, als doelstellingen onder meer:

Het toegankelijker maken voor mensen met een beperking van het openbaar vervoer.
Omdat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving ondersteunen wij het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een handicap in artikel 1 van de Grondwet.

Dit passen wij ook toe in de praktijk, waar toegankelijkheid de norm wordt.
Mensen met een beperking hebben een ongekend potentieel voor de samenleving en hebben daarbij soms praktische ondersteuning nodig.

We blijven investeren in de gehandicaptenzorg en gaan door met de goede initiatieven uit het programma ‘Onbeperkt Meedoen’. Het persoonsgebonden budget (pgb) blijft een geschikt middel voor eigen regie, waarbij passende zorg centraal moet staan.

De meeste zaken die met ziekte en zorg te maken hebben zitten in de aparte paragraaf Gezondheid van het akkoord. Daarin de centrale stelling: We willen de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden. Dat vraagt van de politiek goede en stevige keuzes en hervormingen, die tijd kosten en waarbij passende zorg de norm is.

Enkele subdoelstellingen zijn: 

We vergroten de grip op stijgende zorgkosten van dure genees- en hulpmiddelen en willen dat deze tegen een eerlijke prijs op de markt komen. We zetten in op transparantie in prijsopbouw en -onderhandeling mede door Europese samenwerking.
Het eigen risico maken we slimmer en betaalbaarder.

Mensen hoeven niet in een keer hun gehele eigen risico te betalen maar een betaling per behandeling tot een maximum van 385 euro. Daarnaast willen we de stapeling van eigen bijdragen monitoren en tegengaan bijvoorbeeld door maximering van de eigen betalingen bij het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Onduidelijk is overigens hoe met name het maximum van € 385 per behandeling in de praktijk kan uitvallen. Mogelijk wordt gedoeld op een maximum dat verspreid is over meerdere jaren.
‘Meer nodig’

De patiënten koepel Ieder(in) – waarvan ook MS-vereniging Nederland deel uitmaakt – vindt het overigens allemaal niet genoeg. De organisatie schrijft in een commentaar op het coalitieakkoord: “Er is meer nodig voor het oplossen van de stelselmatige problemen in de zorg en ondersteuning waar mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen”.

Gelijkwaardig

Zo zegt Ieder(in): “Het is goed om te lezen dat het Kabinet zegt dat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat toegankelijkheid de norm wordt”. Dat heet ook wel ‘een inclusieve’ samenleving. Volgens Ieder(in) alleen te bereiken “door de knelpunten die mensen ervaren (…) in samenhang op te lossen. (…)

Alleen kans van slagen als ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties gelijkwaardig en op tijd betrokken worden bij planontwikkeling en uitvoering. Hiervoor is nodig deze organisaties ruimhartig te faciliteren, zodat zij in staat zijn om hun positie in te nemen en hun inbreng te leveren”.

Ieder(in) roept het aanstaande Kabinet in algemene zin op “meer ambitie te tonen bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid en de gehandicaptenzorg”. En vraagt in dit verband “een integraal plan’.

De patiënten koepel doet deze oproep samen met de organisaties Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de landelijke vereniging van mensen met een pgb Per Saldo, de Stichting ‘Wij staan op!’ – voor jongvolwassenen met een fysieke handicap -, het platform Coalitie voor Inclusie en MIND – organisatie die zich sterk maakt ‘voor een psychisch gezonder Nederland”.

Bronnen:

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst

https://iederin.nl/regeerakkoord-ambitie-nodig-voor-mensen-met-beperking-of-chronische-aandoening/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *