Meer financiële armslag voor wie het minder ruim heeft

Er komt iets meer financiële armslag voor mensen die het minder ruim hebben. Dit is onder meer af te leiden uit enkele brieven van ministers aan de Tweede Kamer. Zo is daarin te lezen over nieuwe compensatiemaatregelen voor het geval de energieprijzen hoog blijven. Bovendien zijn er plannen om woningen van – zoals dat heet –‘kwetsbare huishoudens’ sneller te verduurzamen. Voorstellen voor het een en ander wil het kabinet vastleggen in de Voorjaarsnota van 2023 en tot uitvoer brengen in 2024.

geldAnders dan eerder aangekondigd verhoogt het kabinet niet de rente voor belastingschulden. Die blijft 4%. Voor belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op vergoeding van belastingrente blijft een percentage van 10,5% gelden.

AOW-boete verdwijnt

Minister Carola Schouten (ChristenUnie; armoedebeleid) werkt aan een wet om de boete te laten vervallen voor de ongeveer 15.000 mensen die te weinig AOW-premie hebben betaald. Het gaat hier voor een belangrijk deel om mensen met veel problemen, zoals gezondheidsproblemen, financiële problemen, huisvestingsproblemen of relatieproblemen. Een relatief kleine premieschuld kan dan leiden tot levenslang een lagere AOW-uitkering. In dit soort gevallen wil de minister ook kijken naar wat zij noemt “de menselijke maat, omdat de boete te vaak onrechtvaardig uitpakt en ook nog eens erg ingewikkeld is om uit te voeren.”

Zorgadviseur

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekt € 8,9 miljoen extra uit om mensen te helpen bij het vinden van de juiste zorg. Dat geld is bedoeld om gemeenten in staat te stellen een eigen zorgadviseur aan te wijzen om de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen te verbeteren. Het ministerie reserveert bovendien € 1,8 miljoen extra voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg. Met dit bedrag kunnen zorgaanbieders regels vereenvoudigen of schrappen. Doel is patiënten daarmee meer zorg en aandacht te geven.

Steun voor mantelzorg

VWS meldt daarnaast de ondertekening van het ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’ (GALA). Dat is een akkoord tussen onder meer het ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het akkoord moet leiden tot een grotere samenwerking op het gebied van gezondheid en sociale voorzieningen. Er is een bedrag mee gemoeid van € 300 miljoen. Een van de doelstellingen is meer steun te geven aan mantelzorg. Daarbij gaat het in het bijzonder om zorg voor chronisch zieken en gehandicapten door familieleden, vrienden, kennissen en buren. Het idee is dat door mantelzorgers te ondersteunen – bijvoorbeeld met het tijdelijk overnemen van zorg – zij de zorg voor hun naasten beter kunnen volhouden en tegelijkertijd de professionele zorg minder wordt belast.

Rem op huren

Verder komt er een rem op de huurprijzen van sociale woningen. Na de Tweede is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een verlaging van het maandelijkse huurbedrag voor mensen met een inkomen onder de 120% van het minimuminkomen volgens de Wet op de huurtoeslag. Voor hen wordt de maximale huur per maand € 575. Los van dit alles meldt het kabinet te blijven zoeken naar vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Ook daarvan worden financiële voordelen verwacht. De eerste voorstellen wat dit betreft komen waarschijnlijk rond de zomer van 2023.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/23/belastingrente-voor-burgers-en-bedrijven-voorlopig-niet-verhoogd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/23/eenvoudiger-belastingstelsel-fiscale-regelingen-tegen-het-licht
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/22/verkenning-afbouw-koopkrachtpakket-na-2023
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/21/eerste-kamer-stemt-in-met-wetsvoorstel-huurverlaging-2023-voor-huurders-met-een-laag-inkomen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/20/vws-trekt-89-miljoen-uit-voor-arrangeur-tussen-zorgdomeinen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/23/18-miljoen-euro-extra-voor-aanpak-lokale-regeldruk-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2023/02/06/meer-aandacht-meer-geld-en-slimme-samenwerking-voor-gezondheid-en-preventie

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *